HANKKEET

TEKOPOHJAVESIHANKKEEN YVA KÄYNNISTYMÄSSÄ SELÄNPÄÄSSÄ

12.1.2016

Selänpään tekopohjavesihanke, ympäristövaikutteinen arviointiohjelma
Kouvolan Vesi Oy on 5.1.2016 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Selänpään tekopohjavesihanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 11.1. – 9.3.2016
Voit ladata YVA-ohjelman tästä: Arviointiohjelma (pdf)
YVA-ohjelman kuulutus (pdf)
Hankealueen kartta (pdf)

Lausunnot ja mielipiteet ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 9.3.2016 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Tarkemmat tiedot aiheesta löytyvät Ympäristöhallinnon verkkosivuilta:
Selänpään tekopohjavesihanke YVA

3.12.2015

Kouvolan Vesi on käynnistänyt keväällä selvityksen ja suunnittelun tekopohjaveden valmistamiseksi Selänpäässä. Tavoitteena on turvata Kouvolan ja mahdollisesti koko Kymenlaakson 150 000 asukkaan talousveden saatavuutta tulevaisuudessa. Lisäksi pohjavedenotolla halutaan korvata pintaveden käyttöä alueen talousvedessä.
Hankkeessa on kyse tekopohjaveden valmistuksesta siten, että raakavettä imeytetään maaperään sorakerrostumien läpi pohjavedeksi. Tekopohjavesilaitos sijoittuisi Hunkerinromppujen alueelle. Imeytettävä vesi otettaisiin Vuohijärven pintavesipumppaamosta, josta se siirrettäisiin siirtolinjaa pitkin allasalueelle. Tutkittavat vaihtoehdot imeytettävästä vesimäärästä ovat 5 000 kuutiosta 24 000 kuutioon vuorokautta kohden.
Pohjavesi on laadultaan olennaisesti pintavettä parempaa ja sen käsittelytarve on vähäisempi. Pohjavesi- ja tekopohjavesivarantojen harkittu hyödyntäminen onkin ympäristön kannalta kestävin ratkaisu laadukkaan talousveden varmistamiseksi.

Hankkeen vaiheet
Kevät 2015: Esisuunnittelu ja maastoselvitykset
Kesä 2015: Ympäristönvaikutusten arviointiprosessiin liittyvät valmistelut
Joulukuu 2015: YVA-ohjelmaluonnoksen esittely hankkeen ohjausryhmälle (Kouvolan kaupunki, Kymenlaakson liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,Pohjois-Kymen Luonto ry. Puolustushallinto, Itä-Suomen huoltorykmentti ja Karjalan prikaati. )
Tammikuu 2016: Yleisötilaisuus
Syksy 2016: YVA menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon YVA-selostuksesta.

Alueen hyödyntäminen
Tekopohjaveden YVA-hanke täydentää Selänpäässä aiemmin laadittua pohjaveden hankinnan YVA -selostusta, jonka taustalla ovat sekä Kouvolan Vesi ja Kymen Vesi. Sen YVA-menettely saatiin päätökseen jo kesäkuussa. Alueen pohjavedenottomahdollisuus oli selvästi aikaisempia arvioita pienempi, eikä riitä turvaamaan Kouvolan eikä koko Kymenlaakson vedentarvetta tulevaisuudessa. Kouvolan Vesi arvioi pohjavedentarpeekseen vähintään 7 000 – 8 000m3 vuorokaudessa.
Kouvolan Vedellä on myös ollut Selänpään pohjavesialueella Vuohijärvellä vedenottamo jo 70-luvun alusta alkaen. Sen luvan mukaisesti otettava vesimäärä on 600 kuutiometriä vuorokaudessa. Tähän on käsittelyssä hakemus vesimäärän kasvattamiseksi 2000 kuutiometriin vuorokaudessa.

Virkistyskäyttöä voi jatkaa
Tekopohjavesilaitoksen vaikutukset ympäröivään maisemaan ovat vähäisiä, koska sen rakenteet ovat pääosin pieniä ja/tai maanalaisia. Muutokset eivät estä liikkumista tai esimerkiksi sienestystä alueella.

SELÄNPÄÄN POHJAVESI YVA

20.1.2014

Kouvolan Vesi Oy ja Kymenlaakson Vesi Oy ovat viemässä yhteishankkeena ympäristövaikutusten arviointia (YVA) Kouvolan Vuohijärven kylässä sijaitsevalla Selänpään pohjavesialueella.Tarkoituksena on selvittää mahdollisuus turvata ja osittain korvata nykyistä pohja- ja pintaveden käyttöä.

Selvityksen kautta saadaan tietoa pohjaveden hyödyntämismahdollisuudesta sekä mahdollisen tekopohjaveden vaihtoehtoselvityksen tarpeesta päätösten tekoa varten.

Kuulutus Selänpään pohjavesihankkeen arviointiohjelmasta 20.1.–20.3.2014 on ollut nähtävillä Kymenlaakson kaupunkien (Kotka, Kouvola, Hamina) ja kuntien (Iitti, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti) ilmoitustauluilla sekä oheisesta linkistä Kuulutus arviointiohjelmasta 13.1.2014 (pdf 23 kt).
ELY:n lausunto arviointiohjelmasta löytyy tästä.

Lisää Selänpään pohjavedenottohankkeesta löytyy valtion ympäristöhallinnon
sivuilta, linkki sivuille tästä.

Meneillään on YVA selostusvaihe ja toinen tupailta Vuohijärvellä järjestetään 12.3.2015. Kutsu löytyy linkistä.

YVA -selostus kuulutettiin 14.4. – 8.6.2015.
Voit ladata YVA -selostuksen tästä: YVA -selostus

Varsinaisen kuulutuksen löydät tästä: YVA -selostuksen kuulutus

Hankkeen yhteydessä laaditun Natura-arvioinnin löydät tästä: Natura-arviointi

VEDENOTON LISÄÄMINEN VUOHIJÄRVEN POHJAVEDENOTTAMOLLA
10.3.2015
Hankkeesta on hyötyä Kouvolan Vedelle ja Keski-Valkealan vesiosuuskunnalle.

Aluehallintovirasto on päätöksellään 8. syyskuuta 2014 myöntänyt Kouvolan Vedelle luvan lisätä vedenottoa Vuohijärven kylässä sijaitsevalla pohjavedenottamolla. Tavoitteena on lisätä Kouvolan Veden hallinnassa olevan kaivon vedenottolupa nykyisestä 600 kuutiosta 2000 kuutioon vuorokaudessa.

Uutisaiheen linkki.

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan – kymPOVERI

21.1.2013 Kouvolan Vesi osallistuu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kymPOVERI-hankkeeseen, Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan (kymPOVERI) -projektin tarkoituksena on laatia pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Kymenlaakson alueen tärkeimmille riskipohjavesialueille ja päivittää osalle pohjavesialueista aikaisemmin laaditut suojelusuunnitelmat.

Kouvolan Veden toiminta-alueella suojelusuunnitelma tai vanhan suunnitelman päivitys laaditaan ainakin Tornionmäen, Selänpää A:n, Selänpää B:n, Utin, Okanniemen, Ruhmaanharjun, Mettälän ja Voikkaan pohjavesialueille.

Investointikohteet

Vuoden 2018 investointikohteisiin pääset tutustumaan klikkaamalla oheisen kuvan suuremmaksi.