Sprinkleriliitokset

Asiakkaalle -sprinkleri

Sammutusvesilaitteistojen liittäminen Kouvolan Veden verkostoon

Kiinteistöjen, jotka haluavat liittää sammutusvesilaitteistonsa Kouvolan Vesi Oy:n vesijohtoverkostoon tulee hakea liittymää erillisellä sprinkleriliitoslausunnolla. Kouvolan Vesi Oy perii 1.1.2016 alkaen sprinkleriliittymästä liittymismaksua ja perusmaksua, joka perustuu sammutusvesilaitteiston toimitusvesimäärään. (ks. Kouvolan Veden hinnasto)

Liittymishakemuksessa on esitettävä sprinklerilaitteiston ja syöttövesijohtoon mahdollisesti liitettävien muiden sammutusvesilaitteiden mitoitusvesimäärä ja vastaava painetaso. Liittymishakemuksen perusteella Kouvolan Vesi Oy katsoo onko sammutusvesilaitteistojen liittäminen vesijohtoon mahdollista siten, että liittämisestä ei aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle eikä muulle laitoksen toiminnalle. Laitoksella ei ole velvollisuutta hyväksyä sprinklerilaitteistoja kytkettäväksi suoraan verkostoon.

Kouvolan Vesi Oy toimii siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton keskeytykset ja vedentoimituksen paineen tai laadun vaihtelut eivät poikkea alalla yleisesti hyväksytystä käytännöstä. Kouvolan Vesi Oy on velvollinen kunnossapitämään ja varustamaan laitoksen laitteistot siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton keskeytyksiä tapahtuu mahdollisimman harvoin. Liittyjä voi varautua mahdollisista keskeytyksistä aiheutuviin häiriöihin hankkimalla käyttöönsä täyden tilavuuden sammutusvesisäiliön.

Lisätietoja

Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä sekä kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Sprinkleri liitoslausuntohakemus
Sprinkleriliittyjien toimitusehdot

Liittyjä vastaa kustannuksellaan tarvittavista viranomaisluvista ja niihin liittyvien määräysten noudattamisesta.

Lomakkeet pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen:
suunnittelu@kouvolanvesi.fi

YHTEYSTIEDOT

Vesihuoltoinsinööri Jarno Hujanen
puh. 040 0576 448
jarno.hujanen@kouvolanvesi.fi