Hulevedet

Huleveden liittymismaksu otettu käyttöön 1.1.2016

Kouvolan Vesi Oy on ottanut 1.1.2016 käyttöön huleveden liittymismaksun. Liittymismaksu koskee niitä kiinteistöjä, jotka liittyvät maksun käyttöönoton jälkeen yleiseen hulevesiviemäriin. Olemassa olevista liittymistä huleveden liittymismaksua ei peritä.

Liittymismaksu ei kata hulevesiliittymän rakennuskustannuksia. Kun työ tilataan eriaikaisesti rakennuskustannukset peritään toteutuneiden kustannusten mukaan.

Lisätietoja huleveden liittymismaksusta Kouvolan Veden taksoista: Laskutus ja hinnoittelu

Mitä ovat hulevedet?

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita kerääntyy maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta. Hulevesien ja kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, koska ne eivät tarvitse erityistä puhdistusta ja siksi turhaan kuormittavat jätevesiverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa.

Hulevesien suuri osuus jätevedessä heikentää jätevedenpuhdistamon puhdistustehoa, koska vettä puhdistavat pieneliöt eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla liian laimeissa tai kylmissä vesissä. Suuri vesimäärä lisää myös puhdistamon ja jätevesipumppaamoiden käyttökustannuksia, kuten sähkönkulutusta. Kouvolassa vuoto-, hule- ja kuivatusvesien osuus puhdistettavasta jätevedestä on noin 65 prosenttia.

Mihin ohjautuvat hulevedet tontillasi? Vesilaitosyhdistyksen esitteessä ohjeistetaan, kuinka johtaa hulevedet oikein.

Hulevesiesite

Hulevesiviemäriin liittyminen

Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen pitää liittyä hulevesiviemäriin, jos kiinteistö sijaitsee kunnan päättämällä hulevesiviemärin toiminta-alueella. (Vesihuoltolaksi 17 b § 22.8.2014/681)

Hulevesiviemäriin liittyminen alkaa liitoslausuntohakemuksen täyttämisellä. Sen perusteella Kouvolan Vesi määrittelee kiinteistölle liitoskohdan hulevesiviemäriin.

Liitoslausuntohakemus ja lisätietoja liittymisestä löytyy kohdasta
Asiakkaalle – Näin liityt

Kouvolan kaupungin Ympäristöpalveluilta voi kuitenkin hakea vapautusta liittymisestä (Vesihuoltolaki 17 c § 22.8.2014/681), jos

1) liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuneet kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy

2) vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella

3) liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Korotettu jätevesimaksu

Kouvolan Vesi ottaa korotetun jätevesimaksun käyttöön 1.3.2014 alkaen, alla olevien määrittelyjen pohjalta.

Maksua voidaan periä niiltä kiinteistöiltä, jotka johtavat hule- tai kuivatusvesiä jätevesiviemäriin. Korotettu jätevesimaksu tullaan määräämään niille kiinteistöille, joiden Kouvolan Vesi toteaa tutkimusten perusteella johtavan hule- ja kuivatusvetensä jätevesiviemäriin. Suoritettavista tutkimuksista ja niiden tuloksista tullaan informoimaan kiinteistökohtaisesti ja kiinteistöille annetaan mahdollisuus korjata havaitut virheet määräajan sisällä.

Korotettu jätevesimaksu peritään korotettuna jäteveden perusmaksuna ja käyttömaksuna. Korotettu jätevesimaksu on + 50 % jäteveden käyttö- ja perusmaksuihin.

Mikäli kiinteistö kuivattaa suuria piha- tai kattoalueita (pinta-ala 500 m2 tai yli) voidaan kiinteistöltä periä poikkeustapauksen korotettua jätevesimaksua. Poikkeustapauksen korotetun jätevesitaksan suuruus määräytyy tontin pinta-alan mukaan seuraavasti: voimassa oleva jätevesitaksa (€/m3) x tontin
pinta-ala x vuoden sadanta (30 v. ka).

Kaavan esimerkkilaskelma:
Poikkeuksellinen korotettu jätevesitaksa = 2,21  €/m3
x  0,687  = 1,52 €/m2 (alv 24%).

Maksu poistuu heti, kun kiinteistön omistaja on tehnyt tarvittavat muutostyöt tontilla ja hule- tai kuivatusvesiä ei todistetusti enää johdeta jätevesiviemäriin.

päivitetty 27.1.2016

LISÄTIETOJA HULEVESIASIOISTA

KOUVOLAN VESI

Liittyminen hulevesiviemäriin
Vesihuoltoinsinööri Jarno Hujanen
puh. 040 0576 448
jarno.hujanen@kouvolanvesi.fi

Kouvolan Veden hulevesiviemärikartat:
Elimäki
Jaala
Koria
Kouvola
Kuusankoski
Valkeala
(kartoissa saattaa olla puutteita)

KOUVOLAN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖPALVELUT

Liittymisvapautuksen hakeminen
Ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen
puh. 02061 58016
marleena.naukkarinen@kouvola.fi

Ympäristötarkastaja Piritta Lehtonen
puh. 02061 58005
piritta.lehtonen@kouvola.fi

Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon

KOUVOLAN KAUPUNKI, RAKENNUSVALVONTA

Rakennustekniset asiat
LVI-tarkastusinsinööri Otso Tolvanen
Tekniikka ja Ympäristötalo,
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
puh. 02061 58354, otso.tolvanen@kouvola.fi